ZALICZKI UISZCZA TEN, KTO WYPŁACA PREMIĘ > RZECZPOSPOLITA

W przypadku różnego rodzaju akcji promocyjnych organizowanych przez podatnika przy współpracy z agencją marketingową, na gruncie PIT powstają wątpliwości, który podmiot powinien pełnić funkcje płatnicze (ewentualnie obowiązki informacyjne) w związku z powstaniem przychodu podatkowego po stronie beneficjenta (nagrodzonego).

Od dłuższego już czasu utrzymuje się stosunkowo jednolita linia interpretacyjna organów podatkowych, zgodnie z którą obowiązek płatnika (ew. obowiązek informacyjny) w PIT ciąży na podmiocie, który ponosi ekonomiczny ciężar nagród/prezentów/premii. Okoliczność, iż nagrody są np. fizycznie wydawane przez agencję marketingową nie jest uznawana za kluczową w tym zakresie.

W ostatnim latach zaczęły pojawiać się wyroki WSA, w których za płatnika uznawano podmiot wydający/wypłacający nagrody, dysponujący faktycznie i prawnie nagrodami w chwili ich wydania uprawnionym podmiotom (a więc kwestionujące stanowiska organów podatkowych). Przy czym część tych wyroków jest wciąż nieprawomocnych.

W ostatnich miesiącach 2020 r. zostało wydanych z kolei kilka wyroków NSA, gdzie opowiedziano się po stronie koncepcji przyjętej przez WSA, wedle której okoliczność, który podmiot ponosi ekonomiczny ciężar nagród, jest irrelewantna dla oceny, na kim ciążą obowiązki płatnika.

Artykuł: 21_02_03_Rzeczpospolita


W najnowszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita komentarza na ten temat udzieliła Justyna Pułka, doradca podatkowy w kancelarii Paczuski Taudul.

Justyna Pułka
Doradca podatkowy
justyna.pulka@ptpodatki.pl
22 205 22 24