PIT

TAX ALERT 11/2018 – INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA Z TYTUŁU WYPŁATY ODSETEK/DYSKONTA

W interpretacji ogólnej z dnia 4 kwietnia 2018 r. (sygn. DD5.8201.07.2018) Minister Finansów zajął stanowisko w zakresie obowiązków płatnika po stronie banku hipotecznego, będącego emitentem listów zastawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT). W przedmiotowej interpretacji Minister Finansów odniósł się do następujących kwestii: (i) obowiązku płatnika po stronie banku hipotecznego na gruncie ustawy CIT w sytuacji gdy podatnikiem jest podmiot będący nierezydentem, a...

czytaj dalej

TAX ALERT 1/2018 – MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA NIEŚCISŁOŚCI W ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISACH CIT I PIT NA 2018 R.

W dniu 4 stycznia 2018 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: Projekt]. Celem Projektu jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie: (i) opodatkowania wkładów pieniężnych wnoszonych do spółek; (ii) opodatkowania dochodów osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w programach motywacyjnych oraz (iii) amortyzacji podatkowej składników majątkowych otrzymanych przez osoby fizyczne w drodze spadkobrania lub darowizny, które powstały w...

czytaj dalej

RZECZPOSPOLITA > WYŻSZE LIMITY JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI JUŻ OBOWIĄZUJĄ

Adam Hellwig, partner w kancelarii Paczuski Taudul dla Rzeczpospolitej: Rz: Ile obecnie wynosi limit jednorazowej amortyzacji? Adam Hellwig: Aktualnie limit jednorazowej amortyzacji podatkowej wynosi 100 tys. zł. Ta kwota obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i  wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych. Jednorazową amortyzację stosuje się, jeżeli wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 tys. zł lub łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w...

czytaj dalej

TAX ALERT 6/2017 – WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI NIEMATERIALNE BYŁO OPODATKOWANE U ŹRÓDŁA NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ŚWIADCZENIA…

WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI NIEMATERIALNE BYŁO OPODATKOWANE U ŹRÓDŁA NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ŚWIADCZENIA TYCH USŁUG TAKŻE PRZEZ 2017 R. W stanie prawnym obowiązującym przed 2017 r. dla uznania wynagrodzenia za wykonanie usług niematerialnych za przychód z polskiego źródła wystarczyło, że płatność została dokonana przez polski podmiot. Jednocześnie, nie miały znaczenia takie okoliczności jak miejsce świadczenia usług oraz miejsce, w którym występuje ich rzeczywisty efekt. Do takiego wniosku doszedł 7 osobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt:...

czytaj dalej

TAX ALERT 5/2017 – WARTOŚĆ WYŻYWIENIA PRACOWNIKA W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ JAKO PRZYCHÓD ZE STOSUNKU PRACY

Wartość wyżywienia pracownika w trakcie podróży służbowych, zapewniona przez pracodawcę, która przekracza wartość diet określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju [t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 167.] należy potraktować jako przychód tego pracownika ze stosunku pracy, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.]. Do takiego...

czytaj dalej