Piotr Korszla

TAX ALERT 16/2018 – KOSZTY POŚREDNIE MOŻNA PODATKOWO ROZLICZYĆ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE POSIADANEJ FAKTURY LUB RACHUNKU

- Możliwość rozpoznania dla celów podatkowych tzw. kosztów pośrednich uzależniona jest od otrzymania faktury lub rachunku. - Jedyny wyjątek od powyższej zasady, umożliwiający ujęcie kosztu na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), ustanowiony w przepisie art. 15 ust. 4e ustawy CIT, odnosi się wyłączenie do sytuacji, gdy brak faktury lub rachunku ma charakter trwały. Do takich kontrowersyjnych wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1034/16. W stanie faktycznym wniosku o interpretację indywidualną, będącą podstawą...

czytaj dalej

TAX ALERT 14/2018 – WYJAŚNIENIA MINISERSTWA FINANSÓW DOTYCZĄCE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

23 kwietnia 2018 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów zostały opublikowane zaktualizowane wyjaśnienia dotyczące interpretacji i zastosowania art. 15e ustawy CIT, którego istota polega na ograniczeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług niematerialnych i praw (link do poniżej opisanych dokumentów). Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów zostały przedstawione w czterech dokumentach, które dotyczą kolejno: 1) Ograniczania wysokości kosztów nabycia niektórych rodzajów usług i praw W pierwszym dokumencie Ministerstwo Finansów...

czytaj dalej

TAX ALERT 1/2018 – MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA NIEŚCISŁOŚCI W ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISACH CIT I PIT NA 2018 R.

W dniu 4 stycznia 2018 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: Projekt]. Celem Projektu jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie: (i) opodatkowania wkładów pieniężnych wnoszonych do spółek; (ii) opodatkowania dochodów osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w programach motywacyjnych oraz (iii) amortyzacji podatkowej składników majątkowych otrzymanych przez osoby fizyczne w drodze spadkobrania lub darowizny, które powstały w...

czytaj dalej

TAX ALERT 27/2017 – PRZEDAWNIENIE STRATY PODATKOWEJ

Weryfikacja wysokości poniesionej straty w podatku dochodowym od osób prawnych, w ramach prowadzonego przez organy postępowania podatkowego, jest niedopuszczalna w przypadku gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, w którym przedmiotowa strata została poniesiona. Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z dnia 6 listopada 2017 r. (sygn. akt II FPS 3/17). Istota sporu, w oparciu o który NSA podjął omawianą uchwałę, dotyczyła możliwości weryfikacji przez organy podatkowe wysokości straty poniesionej w...

czytaj dalej

TAXA ALERT 23/2017 – UDOKUMENTOWANIE NIEŚCIĄGALNOŚCI WIERZYTELNOŚCI WOBEC SPÓŁKI OSOBOWEJ

Właściwe udokumentowanie nieściągalności wierzytelności wobec spółki osobowej, pozwalające zaliczyć tę wierzytelność do kosztów uzyskania przychodów, ma miejsce tylko gdy wierzyciel podejmie kroki egzekucyjne również w stosunku do wspólników tej spółki. Zakończenie procesu dochodzenia zwrotu wierzytelności na etapie uzyskania dokumentów stwierdzających bezskuteczność egzekucji jedynie wobec samej spółki osobowej nie pozwala na uznanie, iż wierzytelność jest nieściągalna. Do takiego wniosku doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 września 2017 r. (sygn. akt II FSK 2624/15)....

czytaj dalej