PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje oraz wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • usługi odpłatnego udostępnienia portalu internetowego umożliwiającego komercjalizowanie autorskich materiałów publikowanych przez twórców jako usługi elektronicznej;
 • kwestii ustalenia czy organ podatkowy może żądać od podatnika ubiegającego się o interpretację indywidualną, aby we własnym zakresie rozstrzygnął, czy podejmowane przez niego czynności stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy PIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2a ustawy CIT, kosztów realizacji prac badawczo-rozwojowych, które stanowią koszty kwalifikowane wymienione w art. 18d ust. 2 pkt 1-4a ustawy CIT;
 • kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości dystrybutorów paliwa i gazu;
 • skutków podatkowych w VAT nieodpłatnego przekazania nakładów na wybudowanie przystanków;
 • płatności otrzymanej z tytułu korekty rentowności na sprzedaży wyrobów gotowych jako niestanowiącej przychodu podlegającego zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT;
 • kwestii stosowania art. 15e ust. 1 ustawy CIT w przypadku usług pośrednictwa w sprzedaży;
 • kwestii opodatkowania podatkiem u źródła odsetek od pożyczki udzielonej przez spółkę zagraniczną na rzecz oddziału spółki niemieckiej w Polsce;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwalifikacji wynagrodzenia uzyskiwanego przez dostawcę programów komputerowych jako należności licencyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy CIT;
 • zespołu składników materialnych i niematerialnych jako ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT;
 • obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w sytuacji dokonywania transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym z podmiotami powiązanymi, gdy nie wszystkie podmioty powiązane spełniają warunki z art. 11n pkt 1 ustawy CIT;
 • kwalifikacji należności otrzymywanych przez przedstawicieli świadczących usługi pośrednictwa w sprzedaży na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT oraz art. 7 polsko-rumuńskiej UPO;
 • zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zaliczkowo wypłaconego zysku oraz przesłanek stosowania art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT w przypadku współpracy z tureckim partnerem przy zakupie lub sprzedaży towarów.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 22_01_17_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966