PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie oraz interpretację wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • sposobu obliczania limitu 30 min kg wyrobów węglowych w poprzednim roku kalendarzowym na gruncie podatku akcyzowego, który jest podstawą stosowania przepisów o monitorowaniu dostaw wyrobów węglowych przy użyciu systemu EMCS PLZ oraz elektronicznego dokumentu e-DD;
 • ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne od dnia 1 stycznia 2022 r. przy rozliczaniu dochodów z IP BOX.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności z tytułu wszelkich rodzajów udzielanych przez bank gwarancji;
 • skutków podatkowych na gruncie ustawy CIT zobowiązania się do udzielenia poręczenia;
 • kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu straty z tytułu zbycia wierzytelności obejmującej niezwróconą przez kontrahenta „kaucję gwarancyjną”, wykazaną wcześniej w przychodach;
 • kwestii zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT do dofinansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach działalności strefowej z FGŚP na podstawie art. 15g ustawy o Covid-19;
 • kwestii oceny czy spłata zadłużenia zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości bezpośrednio na rachunek wierzyciela hipotecznego stanowi przychód sprzedawcy;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z faktur dotyczących zakupu posiłków profilaktycznych dla pracowników fizycznych;
 • kwestii ustalenia jak należy rozumieć środki przeznaczone na zasilenie jednostki celem realizacji przypisanych jej zadań dla celów kalkulacji prewspółczynnika VAT;
 • metodologii rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów spółki komandytowej od dnia 1 maja 2021 r.;
 • ustalenia czy dopuszczalne jest niszczenie paragonu fiskalnego dokumentującego transakcję, dla której wystawiona została faktura elektroniczna;
 • ustalenia czy w przypadku pełnienia funkcji przez prezesa zarządu w spółce bez wynagrodzenia, po stronie spółki nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_03_21_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085