PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Skutki podatkowe w CIT odpłatnego przejęcia zadłużenia kredytowego i odsetek do zapłaty od dotychczasowego dłużnika (wyrok NSA);

Zasady ustalania kosztów podatkowych z tytułu darowizn udzielanych w ramach PGK (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r.) (wyrok NSA);

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu straty ze zbycia przedawnionych wierzytelności (wyrok NSA);

Udokumentowanie nieściągalnej wierzytelności a możliwość jej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu (wyrok NSA);

Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do honorarium autorskiego obliczanego w oparciu o nakład czasu pracy (interpretacja indywidualna);

Możliwość zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p., w stosunku do opłat ponoszonych na rzecz licencjodawcy (interpretacja indywidualna).

VAT

Możliwość zwolnienia z VAT świadczonych od dnia 1 lipca 2017 r. usług na rzecz banków i agentów rozliczeniowych będących Uczestnikami Systemu Płatności Mobilnych BLIK (wyrok WSA);

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_07_26_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy