PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

 • skutków podatkowych w CIT związanych z udzielaniem wzajemnych poręczeń kredytowych w ramach polityki poręczeń pomiędzy spółkami z grupy;
 • wykładni art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. g ustawy CIT w kontekście odesłania do art. 24b ust. 1 ustawy CIT;
 • opodatkowania VAT czynności operatora w zakresie prowadzonej platformy sprzedażowej długów;
 • wyłączenia działalności wspomagającej z zakresu działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy CIT;
 • braku zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 3a ustawy CIT do wypłaty należności licencyjnych za pośrednictwem podmiotu szwajcarskiego, ale na rzecz spółki amerykańskiej – rzeczywistego beneficjenta;
 • opodatkowania VAT usług doradczych świadczonych na rzecz zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

 • określenia momentu korekty wynagrodzenia wypłaconego na rzecz podmiotu powiązanego w świetle przepisów ustawy CIT;
 • braku opodatkowania lokali niemieszkalnych – użytkowych szczególnym podatkiem, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy CIT;
 • opodatkowania VAT usług pośrednictwa ubezpieczeniowego;
 • uznania usług ubezpieczeniowych za podlegające podatkowi u źródła zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT;
 • obowiązku poboru podatku u źródła w związku z wypłatą stałego wynagrodzenia wypłacanego przejmującemu ryzyko (kontrahentowi) w ramach transakcji swapów ryzyka kredytowego;
 • braku zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy CIT dla dochodów generowanych przez transparentne podatkowo alternatywne spółki inwestycyjne działające w formie spółki komandytowej.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_09_16_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy