Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2020 r. poz. 568].

Wsparcie wymagające złożenia wniosku

Dofinansowanie na ochronę miejsc pracy

– Z dofinansowania na ochronę miejsc pracy mogą skorzystać podmioty, u których wystąpi spadek obrotów, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług:

 • o co najmniej 15% – przy porównaniu łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;
 • o co najmniej 25% – przy porównaniu obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego 2020 r. do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego;

– Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników objętych przestojem ekonomicznym (niewykonujących pracy z przyczyn niezależnych od nich) uprawniony jest do obniżenia im wynagrodzenia o nie więcej niż 50% (nie niżej niż do wysokości pensji minimalnej – 2 600 zł).

W takim przypadku wynagrodzenie (wraz z narzutami) jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% wynagrodzenia minimalnego (1 300 zł + narzuty; z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy); dofinansowanie nie przysługuje pracownikom, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (obecnie 15 596 zł);

– Alternatywnie, pracodawca jest uprawniony do ograniczenia wymiaru czasu pracy o 20%. Wynagrodzenie (wraz z narzutami) wypłacane w tym okresie podlega dofinansowaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy obniżonego wynagrodzenia. Kwota dofinansowania nie może jednakże przekroczyć 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (obecnie 2 079 zł + narzuty); dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (obecnie 15 596 zł);

– W odniesieniu do obu powyższych dofinansowań warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawieranym ze związkami zawodowymi, a w przypadku braku związków zawodowych z przedstawicielami pracowników; instytucja przedstawicieli pracowników występuje przede wszystkim na gruncie przepisów prawa pracy, przy czym ustawodawca nie sprecyzował zarówno sposobu ich wyboru jak i trybu funkcjonowania, pozostawiając to regulacjom wewnętrznym u poszczególnych pracodawców (np. w regulaminie pracy); w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19 porozumienie może być zawarte z przedstawicielami pracowników uprzednio wybranymi przez pracowników dla innych celów przewidzianych w prawie pracy; porozumienie powinno określać m.in. grupy objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, zakres jego obniżki i okres obowiązywania; kopię porozumienia należy przekazać okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia;

– Oba powyższe dofinansowania przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku; okres ten może zostać przedłużony w drodze rozporządzenia;

– Biorąc pod uwagę, że w odniesieniu do tego dofinansowania należy stosować niektóre przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, wydaje się, że w okresie pobierania dofinansowania oraz w okresie do 3 miesięcy po otrzymaniu dofinansowania nie można zwolnić danego pracownika z przyczyn go niedotyczących;

– Wnioski o udzielenie tego dofinansowania należy składać do dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy.

Dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

– Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie umowy zawartej ze starostą; wysokość dofinansowania jest uzależniona od stopnia spadku obrotów przedsiębiorcy i może wynieść maksymalnie 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia/pracownik (dotyczy także osób zatrudnionych na umowach zlecenie)okres dofinansowania wyniesie maksymalnie 3 miesiące, przy czym może być przedłużony w drodze rozporządzenia;

– Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat:

 • zatrudniali średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 • posiadali roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 50 mln euro, lub suma aktywów ich bilansów nie przekroczyła równowartości 43 mln euro;

– Przedsiębiorca korzystający z dofinansowania jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres dofinansowania oraz po jego zakończeniu, przez czas równy okresowi otrzymywania wsparcia; brak spełnienia warunku powoduje konieczność zwrotu dofinansowania w całości lub części;

– W celu uzyskania dofinansowania przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy;

Dofinansowanie dla samozatrudnionych

– Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników (samozatrudniony) może skorzystać z analogicznego dofinansowania w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19; kwota dofinansowania uzależniona jest od spadku obrotów i może wynieść maksymalnie 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, okres ten może ulec przedłużeniu w drodze rozporządzenia;

– Kwota dofinansowania powinna zostać przeznaczona na koszty prowadzenia działalności gospodarczej samozatrudnionego;

– Przedsiębiorca korzystający z dofinansowania jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz po zakończeniu dofinansowania, przez czas równy okresowi otrzymywania wsparcia.

Zwolnienie ze składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców

– Przedsiębiorcy, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczenia mniej niż 10 osób, mogą złożyć wniosek o zwolnienie nieopłaconych składek na ZUS oraz na ubezpieczenie zdrowotne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. w odniesieniu do samych przedsiębiorców oraz ich pracowników (zleceniobiorców); wniosek ten składany jest do ZUS;

– Uzyskanie zwolnienia nie będzie stanowiło przychodu na gruncie podatku PIT.

Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych

– Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie (tzw. samozatrudnieni), będą mogli złożyć wniosek o zwolnienie nieopłaconych składek na ZUS oraz na ubezpieczenie zdrowotne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., pod warunkiem, że przychód z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 złotych); wniosek ten składany jest do ZUS;

– Uzyskanie zwolnienia nie będzie stanowiło przychodu na gruncie podatku PIT.

Świadczenie postojowe

– Osoba prowadząca działalność gospodarczą, u której doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, może złożyć wniosek do ZUS, o wypłatę jednorazowego świadczenia postojowego (za okres przestoju w prowadzeniu działalności). Świadczenie to, co do zasady, wypłacane będzie w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (2080 zł) oraz finansowane z Funduszu Pracy. Wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia postojowego może złożyć także zleceniobiorca nieprowadzący działalności gospodarczej, jeżeli przestój w prowadzeniu działalności wystąpił u jego zleceniodawcy bądź zamawiającego;

– Wniosek składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy;

– Świadczenie udzielane jest pod warunkiem, że przychód z umowy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (obecnie 15 596 zł).

Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej

– W przypadku złożenia wniosku o odroczenie/rozłożenia na raty należności podatkowych oraz ZUS-owskich w okresie obowiązywania stanu epidemii albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu nie będzie ustalana opłata prolongacyjna.

Wsparcie niewymagające złożenia wniosku

Odliczenie straty „wstecz”

– Podatnik, który poniósł w 2020 r. stratę podatkową oraz odnotował spadek przychodów podatkowych o co najmniej 50% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzednim, będzie miał możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodów uzyskanych w 2019 r. – maksymalnie do kwoty 5 mln zł;

– Odliczenia straty należało będzie dokonać poprzez korektę deklaracji za 2019 r.;

– Biorąc pod uwagę, że zarówno warunek poniesienia straty, jak i zmniejszenia przychodów odnosi się do całego roku podatkowego, w praktyce wydaje się, że odliczenie straty „wstecz” będzie możliwe dopiero po zakończeniu obecnego roku podatkowego.

Czasowe wyłączenie stosowania przepisów o zatorach płatniczych

– W przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz uzyskania w danym okresie rozliczeniowym (ustawa nie precyzuje, co należy rozumieć przez okres rozliczeniowy, jednakże w naszej ocenie wydaje się, że powinien to być okres, za które płacona jest zaliczka na podatek CIT, tj. miesiąc lub ewentualnie kwartał) przychodów niższych o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, podatnik będący dłużnikiem nie będzie zobowiązany do zwiększenia dochodu przy obliczenia zaliczki na podatek CIT, zgodnie z obecnymi przepisami o tzw. zatorach płatniczych; brak uregulowania należności do czasu złożenia zeznania będzie jednakże wiązał się z koniecznością podwyższenia dochodu w tym zeznaniu;

– Niemniej w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik nadal będzie zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku VAT odliczonego o podatek VAT odliczony w związku z tą fakturą.

Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych

– W przypadku ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 „mali podatnicy”, którzy opłacali zaliczki na podatek CIT w formie uproszczonej (w jednakowej wysokości), mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy i opłacać zaliczki na zasadach ogólnych.

Możliwość wydawania paragonów w postaci elektronicznej

– Podatnicy będą mieli możliwość wystawiania i wydawania paragonów w postaci elektronicznej – za zgodą nabywcy; ustawa nie precyzuje sposobu wyrażenia zgody przez nabywcę, jednakże w praktyce występującej w innych krajach spotkaliśmy się np. z wyrażeniem zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji oraz podanie adresu e-mail w kasie samoobsługowej; z uwagi na brzmienie przepisów istnieje potencjalna możliwość, iż nowe regulacje obejmą wyłącznie kasy fiskalne online.

Odroczenie obowiązków

CIT i rachunkowość

Odroczenie CIT-8

– Wszyscy podatnicy podatku CIT będą mogli złożyć deklarację CIT-8 do 31 maja 2020 r.; podatnicy uzyskujący wyłącznie przychody zwolnione lub uzyskujący w przeważającej mierze przychody z działalności pożytku publicznego będą mogli złożyć deklarację CIT-8 do 31 lipca 2020 r.;

– Podstawą prawną ww. przedłużenia terminów jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Sprawozdania finansowe

– Podatnicy będą mogli sporządzić sprawozdanie finansowe w terminie o 3 miesiące późniejszym w stosunku do terminu ustawowego (2 miesiące późniejszym w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF); analogicznemu przedłużeniu ulegną terminy na zatwierdzenie sprawozdania finansowego, jak również sporządzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

– Podstawą prawną ww. przedłużenia terminów jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Przedłużenie terminu na złożenie informacji IFT-2R oraz ORD-U

– Podatnicy będą mogli złożyć informacje IFT-2R oraz ORD-U do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy informacje (co do zasady do 31 maja 2020 r.);

– Podstawą prawną ww. przedłużenia terminów jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych.

Odroczenie zapłaty podatku od przychodów z budynków

– Podmioty, które poniosły negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz uzyskały w danym miesiącu przychody niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, uprawnione będą do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. w terminie do 20 lipca 2020 r.

Przedłużenie terminu na informację o przelewie na rachunek poza „białą listą”

– Podatnik będzie miał 14 dni (zamiast dotychczasowych 3 dni) na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony na tzw. białej liście.

VAT

Odroczenie nowego JPK

– Wszyscy podatnicy będą zobowiązani do składania nowych plików JPK (które miały zastąpić zarówno dotychczasowe pliki JPK, jak i deklaracje VAT-7) od 1 lipca 2020 r.; obowiązek ten miał dotyczyć niektórych grup podatników już od 1 kwietnia 2020 r.

Odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej

– Do 1 lipca 2020 r. podatnicy będą ustalali właściwą stawkę podatku VAT na zasadach obecnie obowiązujących, na podstawie klasyfikacji na gruncie PKWiU; oznacza to opóźnienie o 3 miesiące regulacji dotyczących nowej matrycy stawek VAT oraz Wiążącej Informacji Stawkowej, które miały być stosowane od 1 kwietnia 2020 r.

PIT

Odroczenie zapłaty zaliczek w podatku PIT

– Przy poniesieniu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 płatnicy będą mogli zapłacić podatek PIT od wypłaconych w marcu oraz kwietniu wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców do 1 czerwca 2020 r.

Odroczenie złożenia zeznania w podatku PIT

– Osoby fizyczne będą mogły złożyć zeznania podatkowe (PIT-36; PIT-36L; PIT-36S; PIT-36LS; PIT-37; PIT-38 oraz PIT-39) oraz wpłacić należny podatek do 31 maja 2020 r.; w takim przypadku złożenie zeznania traktowane będzie jako złożenie tzw. czynnego żalu; z literalnego brzmienia przepisu nie wynika możliwość uniknięcia ewentualnych odsetek za zwłokę (jeśli w zeznaniu wykazany został podatek do zapłacenia), co może stanowić przeoczenie ustawodawcy (należy oczekiwać dodatkowych wyjaśnień/inicjatyw prawodawczych w tym zakresie);

– Biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisu może on nie objąć swoim zakresem deklaracji w zakresie daniny solidarnościowej, jednakże zważywszy na cel przedłużenia terminów, w naszej ocenie powinno ono dotyczyć również deklaracji zakresie daniny solidarnościowej (DSF-1);

– Warto zauważyć, że część zeznań podatkowych – sporządzonych przez organy podatkowe w usłudze Twój e-PIT – zostanie złożona automatycznie w dniu 30 kwietnia (dotyczy zeznań rocznych PIT-37, PIT-38 oraz PIT-36 – pod warunkiem, że podatnik nie prowadził działalności gospodarczej).

Podwyższenie limitów niektórych zwolnień w podatku PIT

– Podatnicy mogą skorzystać z podwyższonych limitów kwotowych dla niektórych zwolnień związanych z szeroko pojętymi świadczeniami socjalnymi, w szczególności zwolnione od podatku będą:

 • zapomogi, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości 3 000 zł (dotychczas 1000 zł);
 • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, wypłacane np. ze środków obrotowych, do wysokości 10 000 zł (dotychczas 6 000 zł); warto zauważyć ww. zapomogi wypłacane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają zwolnieniu niezależnie od ich wysokości;
 • wartość świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2 000 zł (dotychczas 1 000 zł);
 • dopłaty do: wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu, do wysokości 3 000 zł (dotychczas 2 000 zł).

Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych

– W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID ulega zawieszeniu bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w:

 • postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych;
 • postępowaniach egzekucyjnych;
 • postępowaniach i kontrolach podatkowych;
 • kontrolach celno-skarbowych;

– Wymaga podkreślenia, że zawieszeniu ulega również bieg terminu w sprawach, w których brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania;

– Tym samym potencjalnie zawieszenie dotyczyć może nie tylko postępowań o potencjalnie „negatywnym” charakterze dla podatników, ale również postępowań o zwrot podatku VAT oraz zwrot nadpłaty.

Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste

– Użytkownicy wieczyści będą mogli zapłacić opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego do 30 czerwca 2020 r.; w tym samym terminie będzie można uregulować opłatę za rok 2020 z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

– Terminu na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zgodnie z regulacjami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, zostanie przesunięty z 13 kwietnia 2020 r. na 13 lipca 2020 r.;

Fakultatywne zwolnienie/odroczenie w podatku od nieruchomości

– Gminy będą mogły wprowadzić zwolnienie podatku od nieruchomości lub przedłużyć terminy płatności rat tego podatku (nie dłużej niż do 30 września 2020 r.) na rzecz wybranych grup przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne skutki ekonomiczne w związku z COVID-19.

Odroczenie stosowania przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej

– Wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej zostało przesunięte z 1 lipca 2020 r. do 1 stycznia 2021 r.

Zawieszenie terminów raportowania MDR

– Bieg terminów raportowania schematów podatkowych (co do zasady wynoszący 30 dni) i korzyści z nich wynikających podlega zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca do dnia odwołania stanu epidemii, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

Szczególne rozwiązania dla podmiotów wspierających zwalczanie COVID-19

Odliczenie darowizny

– W przypadku przekazania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a także na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, możliwe będzie odliczenie ich od dochodu (za rok 2020); w odniesieniu do darowizn przekazanych do 30 kwietnia możliwe będzie odliczenie od dochodu 200% wartości darowizny, a do 31 maja 150% darowizny.

Ulgi dla podmiotów bezpośrednio zwalczających COVID-19

– Podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeciwdziałanie COVID-19 będą mogły skorzystać ze szczególnych ulg podatkowych, w szczególności:

 • możliwości jednorazowej amortyzacji środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
 • możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych działalności B+R, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, już w trakcie obliczania zaliczek na podatek;
 • możliwości zastosowania przy obliczaniu zaliczek na podatek stawki podatku przewidzianej dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (5%), które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19.

Stawka VAT 0% na darowizny w związku z COVID-19

– Nieodpłatna dostawa towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 będzie podlegała opodatkowaniu stawką 0%;

– Podstawą prawną zastosowania tej stawki jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych;

– Warto zauważyć, że w przypadku nabycia towarów wyłącznie w celu przekazania ich w drodze darowizny może powstać wątpliwość, co do możliwości; odliczenia VAT z tytułu nabycia tych towarów.

Szczególne rozwiązania dla najemców

Czasowe wygaszenie wzajemnych zobowiązań

– W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron umów najmu dotyczących powierzchni w tych obiektach; w ciągu trzech miesięcy od zniesienia zakazu najemca powinien złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy.

Możliwość jednostronnego przedłużenia umowy

– W odniesieniu do umów najmu, których termin upływał pomiędzy dniem wejścia w życie tarczy antykryzysowej a 30 czerwca 2020 r., najemca będzie miał możliwość złożenia oświadczenia o przedłużeniu czasu trwania umowy najmu do dnia 30 czerwca 2020 r. na warunkach dotychczasowych.

Zakaz wypowiadania umów

– Za wyjątkiem ściśle określonych przypadków nie będzie dozwolone wypowiadanie najemcy umów najmu oraz wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Inne istotne zmiany

Przedłużenie terminów na wydanie interpretacji indywidualnych

– Termin na wydanie interpretacji indywidualnej w odniesieniu do nierozpatrzonych wniosków złożonych przed zakończeniem stanu epidemii zostanie przedłużony do 6 miesięcy.

Obowiązek informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło

– Płatnicy składek będą mieli obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (rozwiązanie to ma wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2021 r.).

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Andrzej Taudul
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839

Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966