TAX ALERT 17/2021 – TERMIN ZAKOŃCZENIA REJESTRACJI W CENTRALNYM REJESTRZE PODMIOTÓW AKCYZOWYCH (CRPA)

Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 czerwca 2021 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (MF) został zamieszczony Komunikat dotyczący wydłużenia terminu na dokonanie rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Zgodnie z zamieszczonym Komunikatem, rozpoczęcie procedury rejestracji w CRPA do 30 czerwca 2021 r. będzie uznawane za dochowanie wyznaczonego terminu na dokonanie rejestracji, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji i zarejestrowania podmiotu w CRPA do 31 sierpnia 2021 r., chyba że uchybienie terminowi nastąpi z przyczyn leżących po stronie organu.

Jak wskazano w Komunikacie, w zależności od zakresu wcześniejszej rejestracji dokonanej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), wnioskami, które wykorzystuje się przy rejestracji podmiotu w CRPA, mogą być:

• WRR0001 Rejestracja danych osoby [SEAP];
• WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT];
• WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT];
• WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT].

Przy tym, przesłanie co najmniej jednego z ww. wniosków w terminie przewidzianym na rejestrację do CRPA, tj. do dnia 30 czerwca 2021 r., i otrzymanie urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO) będzie uznane za dochowanie terminu (chyba, ze uchybienie terminowi nastąpi z przyczyn leżących po stronie organu).

Pełna treść Komunikatu dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/kas/rejestracja-do-centralnego-rejestru-podmiotow-akcyzowych.

W celu zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami w zakresie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, zachęcamy do zapoznania się z TAX ALERTEM nr 3/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r., który dostępny jest pod adresem: https://www.ptpodatki.pl/tax-alert-3-2021-centralny-rejestr-podmiotow-akcyzowych-od-1-lutego-2021-r-nowe-obowiazki-dla-prowadzacych-dzialalnosc-w-zakresie-wyborow-akcyzowych/.

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Bartosz Bołtromiuk
Doradca podatkowy
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
22 205 22 37