ZMIANY W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH ZA 2022 R. – POZOSTAŁE ZMIANY ORAZ SANKCJE

Poniżej przedstawiamy czwartą część podsumowania najważniejszych zmian dotyczących obowiązków w zakresie cen transferowych w odniesieniu do transakcji realizowanych po 1 stycznia 2022 r. Poprzednie wszystkie części naszego podsumowania zmian znajdą Państwo pod wskazanymi linkami:

1. Nowe stare sankcje

Oprócz samej nowelizacji przepisów w zakresie cen transferowych przeprowadzono również zmianę przepisów sankcyjnych w obrębie wywiązania się z obowiązków dokumentacyjnych. Z jednej strony zdecydowano się na zmniejszenie wymiaru kary związanej z złożeniem dokumentacji cen transferowych oraz informacji TPR po terminie. Z drugiej zaś strony poszerzono zakres osób, które mogą ponosić odpowiedzialność karnoskarbową w związku z niedopełnieniem omawianych obowiązków. Niniejsze rozszerzenie zakresu sankcji ma przede wszystkim związek z poszerzeniem katalogu osób, które począwszy od 2022 roku mogą podpisać informację TPR.

Sankcje w KKS
2019 - 2021 r.od 2022 r.
Sporządzenie dokumentacji lokalnej jak i złożenie informacji o cenach transferowych po terminie jest zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych.Sporządzenie dokumentacji lokalnej jak i złożenie informacji o cenach transferowych po terminie ma być zagrożone karą grzywny do 240 stawek dziennych.
Utrzymanie pozostałych sankcji KKS w zakresie TP (poświadczenie nieprawdy bez zmian).
Ograniczenie odpowiedzialności w zakresie cen transferowych wyłącznie do osób spełniających definicję kierownika jednostki.Odpowiedzialność, zgodnie z zasadami ogólnymi przepisów karnych skarbowych, ciążyć będzie na osobach zajmujących się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi podatnika, np. członkach zarządu, głównych księgowych, osobach wyznaczonych przez te osoby do pełnienia funkcji finansowo-podatkowych

2. Pozostałe zmiany

W ramach Polskiego Ładu zdecydowano się również na szereg innych zmian mających na celu doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych. W poniższej tabeli przedstawiliśmy te dotyczące m.in. korzystania z uproszczenia safe harbor, stosowania korekty cen transferowych czy formy przygotowania dokumentacji cen transferowych, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się z obowiązków przez podmioty powiązane.

Pozostałe zmiany TP 2022 r.
2019 - 2021 r.od 2022 r.
Przygotowanie lokalnej dokumentacji w dowolnej formie.Obowiązek przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych w wersji elektronicznej.
Brak regulacji ustawowych, co do stosowania przepisów o nieodpłatnym świadczeniu w cenach transferowych.Rozpoznanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w wysokości na jakie zgodziłyby się podmioty powiązane daje możliwość podpisania oświadczenia w informacji TPR.
Obowiązek poświadczenia dokonania korekty TP w deklaracji rocznej.
Brak możliwości przeprowadzenia korekty TP z podmiotem z raju podatkowego.
Zniesienie obowiązku poświadczenia dokonania korekty TP w deklaracji rocznej.
Możliwość
zastąpienia dowodem księgowym oświadczenia podmiotu powiązanego o przeprowadzeniu korekty.
Wyłączenie możliwości przeprowadzenia korekty TP z podmiotem mającym siedzibę w kraju lub na terytorium, gdzie nie ma podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowej.
Łączne spełnienie 11 przesłanek do zastosowania safe harbor w transakcjach usług o niskiej wartości dodanej.Dodanie dodatkowych przesłanek dotyczących kalkulacji ceny transferowej, posiadania analizy funkcji, aktywów i ryzyk jak i opisu transakcji w celu zastosowania uproszczenia safe harbor.
Obowiązek badanie spełnienia warunków dot. zastosowania safe harbour przy każdej zmianie oprocentowania w ramach umowy finansowania.
Stosowanie zamiennie roku obrotowego oraz roku podatkowego jako okresu, za który przygotowywane są poszczególne elementy obowiązków dokumentacyjnych.Zarówno informacja TPR jak i lokalna oraz grupowa dokumentacja cen transferowych składana jest za rok podatkowy.

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner, doradca podatkowy
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
22 205 22 22

Anna Jaworska
Dyrektor, doradca podatkowy
anna.jaworska@ptpodatki.pl
22 205 22 66

Dominika Michalska
Menedżer, doradca podatkowy
dominika.michalska@ptpodatki.pl
22 205 22 55

Joanna Białobrzewska
Menedżer, doradca podatkowy
joanna.bialobrzewska@ptpodatki.pl
22 205 22 35

Piotr Kiciński
Dyrektor, doradca podatkowy
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
22 205 22 63