ZMIANY W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH ZA 2022 R. – WARTOŚĆ TRANSAKCJI KONTROLOWANEJ, PRÓG POWIĄZAŃ ORAZ TPR

Poniżej przedstawiamy trzecią część podsumowania najważniejszych zmian, z którymi będą musieli się zmierzyć podmioty powiązane w roku 2023 wypełniając obowiązki w zakresie cen transferowych w odniesieniu do transakcji realizowanych po 1 stycznia 2022 r. Poprzednie części naszego podsumowania zmian znajdą Państwo pod wskazanymi linkami:

1. Najważniejsze zmiany w zakresie wartości transakcji kontrolowanej

Począwszy od 2019 roku podatek VAT na gruncie przepisów o cenach transferowych był neutralny dla wyliczenia wartości transakcji kontrolowanej. Wprowadzone przepisy, co do zasady podtrzymały tą zasadę, niemniej wprowadziły wyjątek, w którym wartość transakcji powinna być powiększana o wartość podatku VAT jeśli nie stanowi on podatku naliczonego oraz naliczonego podatku VAT, w tej części, w której zgodnie z przepisami podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT. Oznacza to możliwość podwyższenia wartości transakcji o nieodliczony VAT w przypadku transakcji, gdzie należny podatek nie stanowi podatku naliczonego. Przykładem, gdzie niniejsza zmiana znajdzie zastosowanie są transakcje zakupowe dokonywane od zagranicznych podmiotów powiązanych, w których to podatnicy wykazują należny podatek bez prawa do jego odliczenia lub sytuacja, w której od określonych zakupów od podmiotów powiązanych przysługuje im jednie częściowe prawo do odliczenia lub takiego prawa nie mają w ogóle. W efekcie może to spowodować powstanie obowiązku dokumentacyjnego w zakresie transakcji, których wartość (w kwocie netto) znajdowała się dotychczas poniżej progu dokumentacyjnego.

W ramach zmian uszczegółowiono również przepisy w zakresie wartości transakcji dla depozytów (wartość kapitału) oraz umów spółki nieposiadającej osobowości prawnej (wartość wkładu).

Wartości transakcji
2019 - 2021 r.od 2022 r.
Wartość transakcji ustalana jest z pominięciem podatku VAT.Wartość transakcji co do zasady ustala się pomijając
podatek VAT z wyłączeniem określonych sytuacji
w których podatek może nie być neutralny
na gruncie podatku CIT.
Regulacje szczegółowe co do wyliczania wartości
transakcji stosuje się wyłącznie do pożyczek
i kredytów, gwarancji oraz przypisania
dochodu (straty) do zakładu.
Wprowadzenie szczegółowych regulacji
co do obliczenia wartości transakcji:
- Depozytu - jako wartości kapitału,
-Umowy spółki nieposiadającej osobowości
prawnej - jako wartość wkładu.

2. Najważniejsze zmiany w TPR

Jedną z podstawowych zmian w zakresie Polskiego Ładu jest likwidacja odrębnego dokumentu tj.  oświadczenia o przygotowaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Nowa treść niniejszego oświadczenia zostanie przeniesiona do informacji TPR. W efekcie czego zmianie ulegnie sposób składania oraz podpisywania informacji TPR, która po raz kolejny poszerzy zakres informacji raportowanych organom podatkowym. Ponadto po raz pierwszy będzie możliwość  złożenia informacji przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zmiany w TPR
2019 - 2021 r.od 2022 r.
Obowiązek podpisania oraz złożenia odrębnego
oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji
cen transferowych oraz rynkowości transakcji
zawieranych z podmiotami powiązanymi.
Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu
dokumentacji cen transferowych jako odrębnego
dokumentu i przeniesienie go, w zmienionej
treści do formularza TPR-C.
TPR składany jest Szefowi KAS.TPR składany jest naczelnikowi
właściwego urzędu skarbowego.
Informacja TPR jest podpisywana na zasadach
ogólnych
jak inne tego typu deklaracje podatkowe.
Informacja TPR jest podpisywana zazwyczaj przez
kierownika jednostki lub osobę wyznaczoną
spośród członków organu (jeśli definicję kierownika
spełnia więcej niż jedna osoba) jak również
istnieje możliwość podpisania przez
pełnomocnika będącego adwokatem,
radcą prawnym lub doradcą podatkowym.
Raportowanie w informacji TPR transakcji objętych
obowiązkiem dokumentacyjnym oraz
korzystających ze zwolnienia przewidzianego
dla transakcji krajowych.
Rozszerzenie zakresu raportowania o transakcje,
które mogłyby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku
dokumentacyjnego na podstawie wprowadzonych
w Polskim Ładzie zmian TP (tj. zwolnienie dla
porozumienie APA, safe harbor oraz oddziałów).
Transakcje zawierane z nierezydentami podlegają
podobnemu obowiązkowemu osobnemu
raportowaniu z mocy wielu przepisów.
Obowiązani do złożenia informacji TPR będą zwolnieni z przekazania organom podobnych informacji (w ramach ORD-U).
Wyjątek! Transakcje z podmiotami w rajach podatkowych nie korzystają z uproszczenia.

Złożenie informacji TPR zwolni podatnika również z innych podobnych obowiązków sprawozdawczych takich jak deklaracja ORD-U, pod warunkiem, że stroną transakcji nie są podmioty zlokalizowane w rajach podatkowych. Warto jednak zaznaczyć, że z uwagi na obowiązek złożenia deklaracji ORD-U do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego określenie tego czy obowiązek złożenia TPR zaistnieje może być kłopotliwe. Skorzystanie z omawianego zwolnienia wymaga bowiem wiedzy czy transakcje z podmiotami powiązanymi przekroczyły progi wartościowe oraz czy podatnik nie zawierał bezpośrednich transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

W efekcie omawiane zwolnienie w praktyce może być trudne do zastosowania przy utrzymaniu obowiązujących terminów na złożenie zarówno informacji TPR jak i deklaracji ORD-U.

3. Zmiany w zakresie powiązań

Ustawodawca w ramach nowelizacji zdecydował się również na aktualizację przepisów rozszerzając istnienie powiązań, na podmioty, które nie były dotychczasowo uznawane za podmioty powiązane w sposób kapitałowy. Wśród takich podmiotów można było wymieniać wspólników spółek osobowych (np. komandytariuszy), którzy zazwyczaj posiadali udział nie przekraczający progu 25% (implikujący powstanie powiązania). Począwszy od 2022 roku wszyscy wspólnicy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz jawnych bez względu na poziom udziału kapitałowego zostali wskazani jako podmioty powiązane względem spółek, w których posiadają swój udział. W ramach Polskiego Ładu zdecydowano się również na rozszerzenie pojęcia znaczącego wpływu w powiązaniu kapitałowym do udziale zarówno w zysku jak i stracie.

Zakres powiązań
2019 - 2021 r.od 2022 r.
Zastosowanie progu 25% udziału w stosunku
do uznania podmiotu za powiązany.
Rozszerzenie powiązania na wspólników
spółek komandytowych, spółek
komandytowo-akcyjnych oraz jawnych
bez względu na 25% udział kapitałowy.
Pojęcie znaczącego wpływu jako podstawa
powiązania podmiotów odnosi się wyłącznie do
pojęcia udziału w zysku.
Rozszerzenie pojęcia znaczącego
wpływu
również o udział
w stracie podmiotu.

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner, doradca podatkowy
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
22 205 22 22

Anna Jaworska
Dyrektor, doradca podatkowy
anna.jaworska@ptpodatki.pl
22 205 22 66

Dominika Michalska
Menedżer, doradca podatkowy
dominika.michalska@ptpodatki.pl
22 205 22 55

Joanna Białobrzewska
Menedżer, doradca podatkowy
joanna.bialobrzewska@ptpodatki.pl
22 205 22 35

Piotr Kiciński
Dyrektor, doradca podatkowy
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
22 205 22 63