Patrycja Lutak

PULS BIZNESU > PODATNICY POD OKIEM FISKUSA

15 lipca 2016 r. weszła w życie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Wprowadzająca ją nowelizacja Ordynacji podatkowej z 13 maja 2016 r. zdefiniowała unikanie opodatkowania jako „czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkującą osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny”.
Sposób działania uznaje się za sztuczny, jeśli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby on zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

czytaj dalej

Tax Alert 32/2015 – WYROK NSA W SPRAWIE OPODATKOWANIA DYWIDENDY WYPŁACONEJ SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK ZALEŻNYCH

W dniu 25 listopada b.r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (rozpoznając łącznie sprawy o sygnaturach akt II FSK 2458/13 oraz II FSK 2929/13), w którym uznał, że połączenie, przed upływem dwuletniego okresu, o którym mowa w art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zespołu składników majątkowych i niemajątkowych tworzących spółkę zależną z aktywami innych spółek, których udziałowcem jest ta sama spółka dominująca, stanowi następstwo prawne pod tytułem ogólnym. Zdaniem NSA, łączenie takie stanowi sukcesję uniwersalną, w konsekwencji której nie następuje zmiana...

czytaj dalej

Tax Alert 30/2015 – INTERPRETACJA OGÓLNA W SPRAWIE OPODATKOWANIA UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ…

INTERPRETACJA OGÓLNA W SPRAWIE OPODATKOWANIA UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ PODATKIEM OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w oparciu o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Drukarnia Multipress Sp. z o.o., o którym już wspominaliśmy Państwu w jednym z wcześniejszych Tax Alertów, Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą skutków, jakie ten wyrok wywiera w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji tej Minister Finansów uznał, iż przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych łamią przepisy unijne w...

czytaj dalej

Tax Alert – „MAŁA” KLAUZULA OBEJŚCIA PRAWA?

Mając na względzie liczne nowelizacje przepisów prawa podatkowego mające wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na jedną z nich, zakładającą wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [Ustawa CIT] przepisu wyłączającego zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przedmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego nie znajdzie zastosowania, jeżeli: osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych...

czytaj dalej

Tax Alert – WYDATKI ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ DYWIDENDY NIE STANOWIĄ KOSZTU PODATKOWEGO

W dniu 1 lipca 2015 r. NSA w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1446/13, II FSK 1447/13, II FSK 1471/13), w którym orzekł, iż wydatki związane z wypłatą dywidendy nie są dla spółki kosztem uzyskania przychodu. Sąd, powołując się na uchwałę NSA z 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FPS 2/11), podzielił pogląd Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zaprezentowany w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2012 r. (nr IPTPB3/423-188/12-2/GG), iż „kwota dyskonta od wyemitowanych przez spółkę obligacji oraz odsetki od kredytów i pożyczek wykorzystanych na wypłatę dywidendy jako związane z...

czytaj dalej