Maciej Grochulski

Tax Alert 37/2019 – Biała lista, obowiązkowa podzielona płatność, quick fixes – stanowisko MF

Uprzejmie informujemy, że odpowiednio 20-go oraz 23 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów o VAT (i nie tylko) z zakresu: wykazu podatników VAT (tzw. białej listy) – dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-20-grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat,obowiązkowe podzielonej płatności (ang. split payment) – dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-23-grudnia-2019-r-w-sprawie-mechanizmu-podzielonej-platnosci. Objaśnienia zostały wydane w trybie art. 14a...

czytaj dalej

Tax Alert 33/2019 – Sprostowanie alertu 31/2019

SPROSTOWANIE ALERTU 31/2019 WYROK W SPRAWIE GLENCORE C-189/18 Pragniemy zawiadomić, że wbrew doniesieniom medialnym sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [TSUE] z 16 października 2019 r. dotyczącego węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. C-189/18 nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wprawdzie wyrok został opublikowany w Elektronicznym Zbiorze Orzeczeń TSUE na platformie EUR-Lex i CURIA-Europa-EU, brak ogłoszenia sentencji wyroku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powoduje, że termin na złożenie wniosku...

czytaj dalej

TAX ALERT 32/2019 – SYMBOLICZNA DZIERŻAWA INFRASTRUKTURY PRZEZ JST NIE UPRAWNIA DO ODLICZENIA VAT – WYROK 7 SĘDZIÓW NSA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 października 2019 r. zapadł wyrok w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 164/17) dotyczący skutków na gruncie VAT zmiany formy użytkowania infrastruktury przez jednostkę organizacyjną gminy [tu: GOK] z nieodpłatnej na odpłatną za symboliczną kwotę. W powyższym wyroku NSA rozstrzygnął, że obowiązana do zaspokojenia potrzeb wspólnoty w ramach zadań własnych gmina, która dla tego celu działając w charakterze organu władzy publicznej, poniosła wydatki inwestycyjne dla wytworzenia infrastruktury, którą to infrastrukturę dla...

czytaj dalej

TAX ALERT 26/2019 – ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE DEKLARACJI I EWIDENCJI VAT – JPK_VDEK WCHODZI W ŻYCIE 1 KWIETNIA 2020 R.

Uprzejmie informujemy, iż 16 października 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług [dalej: Rozporządzenie], które przewiduje wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT (tzw. JPK_VDEK). Jak wcześniej wskazywaliśmy (por. Tax Alert 20/2019), nowa struktura logiczna obejmująca plik JPK_VDEK będzie stanowiła dokument elektroniczny wspólny zarówno dla deklaracji VAT, jak i dla prowadzonych przez podatnika ewidencji. W efekcie, podatnicy nie będą...

czytaj dalej

TAX ALERT 21/2019 – PROJEKT ROZPORZĄDZENIA WS. DEKLARACJI I EWIDENCJI VAT – JPK_VDEK

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 29 lipca 2019 r. [dalej: Projekt] w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług [dalej: VAT], który powstał w związku z nowelizacją ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku o podatku od towarów i usług [t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, dalej: ustawa o VAT] dotyczącą zakładanego przez Ministerstwo Finansów uroszczenia rozliczeń VAT. Określona Projektem nowa struktura logiczna – plik...

czytaj dalej